Gwarancja Jakości Radsas Sport

Jesteśmy wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Pomorskiego pod nr 455.
Nasze imprezy objęte są Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym.
Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

REGON REGON
Zaswiadczenie_OTiPT_MWP-strona_1Zaswiadczenie_OTiPT_MWP-strona_2 Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Pomorskiego
nr 455
CEIDG Wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP